Regulamin

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu bez wcześniejszego uprzedzenia, o ile do odwołania dochodzi z przyczyn niezależnych od organizatora.

2. W sytuacjach określonych w pkt.1 oraz w razie nieodbycia koncertu z przyczyn niezależnych od organizatora, organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem całości sumy, na jaką opiewał bilet na koncert lub imprezę.

3. W przypadku zmiany daty lub miejsca, posiadacz biletu może zwrócić bilet przed rozpoczęciem imprezy ze zwrotem całości sumy, na jaką opiewał. Poza wskazanymi powyżej przypadkami bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi.

4. Organizator zastrzega sobie prawo:

a) odmówić wstępu na teren imprezy posiadaczom biletów: posiadającym broń, przedmioty które mogą stanowić zagrożenie dla innych uczestników imprezy, będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz w innych uzasadnionych przypadkach

b) odmówić wniesienia na teren imprezy profesjonalnego sprzętu audio – video

c) w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby posiadacz biletu opuścił teren imprezy

d) odmówić wniesienia na teren festiwalu alkoholu, środków odurzających oraz wszelkich innych przedmiotów mogących pozostawać w sprzeczności z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych.

e) do wprowadzenia zmian w programie festiwalu.

5.Ewentualny zwrot biletów następuje wyłącznie w punkcie zakupu za okazaniem dowodu zakupu biletu ( paragonu fiskalnego, faktury, itp. …)

Pobierz PDF : REGULAMIN imprezy